การ Re-Accreditation อย่างมีความสุข

SPA in Action (Part I)

SPA in Action (Part II)

SPA in Action (Part III)

เอกสาร Download ปีงบประมาณ 2562

1.เล่มมหกรรมคุณภาพ 2562

2.Template นำเสนอผลงานรูปแบบ "บนเวที" 

3.Template นำเสนอผลงานรูปแบบ "โปสเตอร์"

4.แบบฟอร์มมหกรรมคุณภาพ 62

5.แบบรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพปี62 ตามข้อเสนอแนะของ สรพ.

6. Template of Quality Report for CLT
7. Control Chart Maker & Demo

8. เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน 

9. รายงานการเยี่ยมสำรวจภายใน ศปช

10. คู่มือการใช้งาน "ระบบติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานภายใน PCMC"

11. สรุปผลรายงานการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ วันที่ 24-25 กรกฏาคม 2561 (ดาวน์โหลดได้เฉพาะ Intranet เท่านั้น)

12. จุดเน้นโรงพยาบาลปี 2562

13.เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ

14.การนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation) และจากข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ อ.กนกรัตน์ แสงอำไพ

15.มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4