การ Re-Accreditation อย่างมีความสุข

SPA in Action (Part I)

SPA in Action (Part II)

SPA in Action (Part III)

เอกสาร Download ปีงบประมาณ 2563

เอกสารลงตรวจสำหรับ IS

1.จุดเน้น ปี 2563

2.แผนยุทธศาสตร์และค่านิยมองค์กร

3.คู่มือ Patient Safety Goals SIMPLE 2018

4.คู่มือ Personnel Safety Goals SIMPLE 2018

5.เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน 

6.แผนพัฒนาคุณภาพ ปี 2562 ตามข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมสำรวจ Re-accreditation วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561

7.Service Profile และ Risk Profile ของหน่วยงานทีม IS สามารถเข้าไปดูได้ตามทีมของท่านที่ได้รับมอบหมาย

8.CQI ของหน่วยงานบูรณาการตอบ จุดเน้นปี 2563 ยุทธศาสตร์ ค่านิยม มาตรฐาน HA และ 2 P Safety

9.แบบฟอร์มตารางคะแนนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

10.แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมสำรวจภายใน ศปช

 

เอกสาร Download ปีงบประมาณ 2562

1.เล่มมหกรรมคุณภาพ 2562

2.Template นำเสนอผลงานรูปแบบ "บนเวที" 

3.Template นำเสนอผลงานรูปแบบ "โปสเตอร์"

4.แบบฟอร์มมหกรรมคุณภาพ 62

5.แบบรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพปี62 ตามข้อเสนอแนะของ สรพ.

6. Template of Quality Report for CLT ต้นฉบับ สรพ.
7. Control Chart Maker & Demo

8. เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน 

9. รายงานการเยี่ยมสำรวจภายใน ศปช

10. คู่มือการใช้งาน "ระบบติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานภายใน PCMC"

11. สรุปผลรายงานการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ วันที่ 24-25 กรกฏาคม 2561 (ดาวน์โหลดได้เฉพาะ Intranet เท่านั้น)

12. จุดเน้นโรงพยาบาลปี 2562

13.เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ

14.การนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation) และจากข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ อ.กนกรัตน์ แสงอำไพ

15.มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4