การ Re-Accreditation อย่างมีความสุข

SPA in Action (Part I)

SPA in Action (Part II)

SPA in Action (Part III)

เอกสารทั่วไป HA66

เอกสารสำหรับลง IS ปี 2566

1.จุดเน้นโรงพยาบาล ปี 2566

2.ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ปี 2566 - 2570

3.ค่านิยมองค์กร ปี 2566

4.วัฒนธรรมองค์กร

5.รายงานการเยี่ยมสำรวจภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

6.ประเด็นการลงเยี่ยมสำรวจภายใน ระบบ Infection Prevention Control (ปีงบประมาณ 2566)

7.ประเด็นการลงเยี่ยมสำรวจภายในระบบการจัดการด้านยา

8.ประเด็นการลงเยี่ยมสำรวจภายในระบบ ENV

9.Mind Map For IS

10.เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน ปีงบประมาณ 2566

11.ตารางกำหนดการเยี่ยมสำรวจภายใน ครั้งที่ 1 (ประจำปีงบประมาณ 2566) 

เอกสารทั่วไป HA65

มหกรรมคุณภาพ 2565

1.Template Poster

2.Template Presentation

เอกสารทั่วไป HA64

แบบฟอร์ม SAR HA 2020

1. แบบฟอร์ม SAR ตอน I 2020

2. แบบฟอร์ม SAR ตอน II 2020

3. แบบฟอร์ม SAR ตอน III 2020

4. แบบฟอร์ม SAR ตอน IV 2020

เอกสารสำหรับลง IS ปี 2565
1.จุดเน้นโรงพยาบาล ปี 2565

2.แบบฟอร์มตารางคะแนนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

3.แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมสำรวจภายใน ศปช ปี 65 

4.IS Scoring Guideline PCMC 2021

5.ตารางกำหนดการเยี่ยมสำรวจภายใน ครั้งที่ 1 (ประจำปี 2565) 

เอกสารสำหรับลง IS ปี 64

1.จุดเน้นโรงพยาบาล ปี 64

2.ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ปี 2562 - 2566

3.แบบฟอร์มตารางคะแนนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

4.แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมสำรวจภายใน ศปช

5.Scoring Guideline HA Standard 2019

6.ตารางกำหนดการเยี่ยมสำรวจภายใน ครั้งที่ 1 (ประจำปี 2564)

7.เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน ครั้งที่ 1 / 2564

เอกสารสำหรับการอบรมโครงการทบทวน Service & Risk Profile 64 วันที่ 27และ30 พ.ย.64

1.ทบทวน Risk & Service Profile 2564

เอกสารทั่วไป HA 64

1.แบบฟอร์ม Service Profile  ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564smiley

2.แบบฟอร์มความเสี่ยง (RM)

3 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพปี 64

4.Scoring Guideline HA Standard 2018

5.มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4

6.เกณฑ์การให้คะแนนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

 

 

 

 

 

 

เอกสารทั่วไป HA63

1.Template of Quality Report for CLT

2.แบบฟอร์มการนำเสนอความก้าวหน้าของ สรพ.

3.คู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2563

4.แบบฟอร์ม Service Profile ฉบับ 25 กันยายน 2562

5.แบบฟอร์มความเสี่ยง (RM)

6.แบบฟอร์มแสดงการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง ( RCA )

7.Scoring Guideline HA Standard 2018

8.มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4

9.เกณฑ์การให้คะแนนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

มหกรรมคุณภาพ ปี 63

1.รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ปี 2563

2.Template Poster 63

3.Template Presentation 63

เอกสารลงตรวจสำหรับ IS

1.จุดเน้น ปี 2563

2.แผนยุทธศาสตร์และค่านิยมองค์กร

3.คู่มือ Patient Safety Goals SIMPLE 2018

4.คู่มือ Personnel Safety Goals SIMPLE 2018

5.เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน 

6.แผนพัฒนาคุณภาพ ปี 2562 ตามข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมสำรวจ Re-accreditation วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561

7.Service Profile และ Risk Profile ของหน่วยงานทีม IS สามารถเข้าไปดูได้ตามทีมของท่านที่ได้รับมอบหมาย

8.CQI ของหน่วยงานบูรณาการตอบ จุดเน้นปี 2563 ยุทธศาสตร์ ค่านิยม มาตรฐาน HA และ 2 P Safety

9.แบบฟอร์มตารางคะแนนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

10.แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมสำรวจภายใน ศปช

 

เอกสาร Download ปีงบประมาณ 2562

1.เล่มมหกรรมคุณภาพ 2562

2.Template นำเสนอผลงานรูปแบบ "บนเวที" 

3.Template นำเสนอผลงานรูปแบบ "โปสเตอร์"

4.แบบฟอร์มมหกรรมคุณภาพ 62

5.แบบรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพปี62 ตามข้อเสนอแนะของ สรพ.

6. Template of Quality Report for CLT ต้นฉบับ สรพ.
7. Control Chart Maker & Demo

8. เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน 

9. รายงานการเยี่ยมสำรวจภายใน ศปช

10. คู่มือการใช้งาน "ระบบติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานภายใน PCMC"

11. สรุปผลรายงานการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ วันที่ 24-25 กรกฏาคม 2561 (ดาวน์โหลดได้เฉพาะ Intranet เท่านั้น)

12. จุดเน้นโรงพยาบาลปี 2562

13.เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ

14.การนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation) และจากข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ อ.กนกรัตน์ แสงอำไพ

15.มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4