เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งปัญญา ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (A University Hospital of wisdom aspiring for excellence)

มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ มีการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพในด้านบริหาร โดยใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเทียงเคียงกับสถาบันอื่น อย่างต่อเนื่องยั่งยืน

1. พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. พัฒนาสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล
3. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

4. พัฒนาระบบบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ