ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคุณภาพ
เอกสารคุณภาพที่ขึ้นทะเบียน

       คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 TitleOwnerCategoryModified DateSize 

       คณะอนุกรรมการความคลาดเคลื่อนทางยา

       คณะอนุกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

       ฝ่ายการพยาบาล

 TitleCategoryModified Date 
01.แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งขณะได้รับยาเคมีบำบัด (WI-NSO-IPD-001-00)WI4/11/2022Download
02.การพยาบาลผู้ป่วยต้อกระจก (WI-NSO-IPD-002-00)WI4/11/2022Download
03.การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (WI-NSO-IPD-003-00)WI4/11/2022Download
04.การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกสำหรับพยาบาล (WI-NSO-IPD-004-00)WI4/11/2022Download
05.การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในเด็กวิกฤต (WI-NSO-IPD-005-00)WI4/11/2022Download
06.การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อสะโพกสำหรับพยาบาล (WI-NSO-IPD-006-00)WI4/11/2022Download
07.การพยาบาลผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี (WI-NSO-IPD-007-00)WI4/11/2022Download
08.การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน (WI-NSO-IPD-008-00)WI4/11/2022Download
09.การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวสำหรับพยาบาล (WI-NSO-IPD-009-00)WI4/11/2022Download
10.การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (WI-NSO-IPD-010-00)WI4/11/2022Download
11.การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดผ่านการผ่าตัดส่องกล้อง (WI-NSO-IPD-011-00)WI4/11/2022Download
12.การพยาบาลผู้ป่วยโรคหืดในเด็ก (WI-NSO-IPD-012-00)WI4/11/2022Download
13.การพยาบาลผู้ป่วยทารกคลอดก่อนกำหนด (WI-NSO-IPD-013-00)WI4/11/2022Download
14.ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (WI-NSO-OPD-001-00)WI4/11/2022Download
15.แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคต้อหิน (WI-NSO-OPD-002-00)WI4/11/2022Download
16.การป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย (WI-NSO-PSY-001-00)WI4/11/2022Download
17.การจัดการกรณีผู้ป่วยเสียชีวิต (WI-NSO-PCMC-001-01)WI2/22/2023Download
18.การเข้ารับบริการผู้ป่วย COVID-19 หน่วยการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (WI-NSO-ER-001-00)WI4/26/2022Download
19.การเข้ารับบริการผู้ป่วย COVID-19 หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยนอก (WI-NSO-OPD-003-00)WI4/26/2022Download
20.การจัดการความเจ็บปวด (Pain Management) (WI-NSO-PCMC-002-00) WI1/20/2023Download

       สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

       คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว

        คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

       งานบริหารและธุรการ

       งานคลัง

       งานพัสดุ

       งานทรัพยากรบุคคล

      งานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ

       งานนโยบายและแผน

        คณะกรรมการห้องผ่าตัด