ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคุณภาพ
เอกสารคุณภาพที่ขึ้นทะเบียน

       คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

       คณะอนุกรรมการความคลาดเคลื่อนทางยา

       คณะอนุกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

       สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค

 TitleCategoryModified Date 
01.คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการ (QM-LAB-PCMC-001-00)QM2/1/2024Download
02.Massive Transfusion Protocol (MTP) (PG-LAB-PCMC-001-00)PG2/1/2024Download
03.การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (WI-LAB-PCMC-001-00)WI2/1/2024Download
04.การจัดการเครื่องมือห้องปฏิบัติการ (WI-LAB-PCMC-002-00)WI2/1/2024Download
05.การคัดเลือกผู้ขายและการจัดซื้อ (WI-LAB-PCMC-003-00)WI2/1/2024Download
06.การคัดเลือกและประเมินห้องปฏิบัติการส่งต่อ (WI-LAB-PCMC-004-00)WI3/15/2024Download
07.การเจาะเลือด (WI-LAB-PCMC-005-00)WI3/28/2024Download
08.การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ (WI-LAB-PCMC-006-00)WI3/28/2024Download
09.การเตรียมสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (WI-LAB-PCMC-007-00)WI3/28/2024Download
10.การควบคุมคุณภาพ (WI-LAB-PCMC-008-00)WI3/28/2024Download
11.การรายงานผล (WI-LAB-PCMC-009-00)WI3/28/2024Download
12.การป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับ (WI-LAB-PCMC-010-00)WI3/28/2024Download
13.การควบคุมเอกสารคุณภาพ (WI-LAB-PCMC-011-00)WI3/28/2024Download
14.การปฏิบัติกรณีระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง (WI-LAB-PCMC-012-00)WI3/28/2024Download
15.การควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด (WI-LAB-PCMC-013-00)WI3/28/2024Download
16.การตรวจติดตามภายใน (WI-LAB-PCMC-014-00)WI2/1/2024Download
17.คู่มือการส่งตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อ SARS (SD-LAB-001-00)SD4/5/2024Download
18.คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (SD-LAB-002-00)SD4/5/2024Download
19.คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ (SD-LAB-003-00)SD4/5/2024Download
20.คู่มือการใช้บริการตรววจทางห้องปฏิบัติการ (SD-LAB-004-00)SD4/5/2024Download

       สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค หน่วยอณูชีววิทยา

 TitleCategoryModified Date 
01.แนวทางการส่งตรวจและรายงานผลการตรวจ SARS-CoV-2 (PG-LAB-MO-001-00)PG3/28/2024Download
02.การตรวจวิเคราะห์เชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR (WI-LAB-MO-001-00)WI3/28/2024Download
03.วิธีปฏิบัติการทำความสะอาดห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 (WI-LAB-MO-002-00)WI3/28/2024Download
04.เครื่อง Real time PCR (QIAquant96) , SARS Co-V2 (WI-LAB-MO-003-00)WI3/28/2024Download
05.เครื่องสกัดดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีนอัตโนมัติ (WI-LAB-MO-004-00)WI3/28/2024Download
06.เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสำหรับหลอดทดลองขนาดเล็ก (WI-LAB-MO-005-00)WI3/28/2024Download
07.อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง (dry bath) (WI-LAB-MO-006-00)WI3/28/2024Download
08.เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วต่ำ (WI-LAB-MO-007-00)WI3/28/2024Download
09.ตู้ชีวนิรภัยระดับ 2 เสริมสมรรถนะ (Biohazard Safety Cabinet Class IIA2) (WI-LAB-MO-008-00)WI3/29/2024Download
10.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) (WI-LAB-MO-009-00)WI3/29/2024Download
11.ชุดดูดปล่อยสารเคมี (auto pipette) (WI-LAB-MO-010-00)WI3/29/2024Download
12.เครื่องเขย่าสาร (vortex) ( WI-LAB-MO-011-00)WI3/29/2024Download
13.ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (ultra-low temperature freezer) ( WI-LAB-MO-012-00)WI3/29/2024Download
14.เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง) ( WI-LAB-MO-013-00)WI3/29/2024Download
15.เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ (Viral DNARNA Extraction) ( WI-LAB-MO-014-00)WI3/29/2024Download
16.เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) (WI-LAB-MO-015-00)WI3/29/2024Download
17.ตู้ชีวนิรภัยระดับ 2(Biohazard Safety Cabinet Class II) (WI-LAB-MO-016-00)WI3/29/2024Download
18.อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบหลุมขนาดเล็ก (WI-LAB-MO-017-00)WI3/29/2024Download
19.การใช้งานเครื่องตรวจหากรดนิวคลีอิก (WI-LAB-MO-018-00)WI3/29/2024Download
20.การใช้เครื่องเตรียมสารพันธุกรรม (WI-LAB-MO-019-00)WI4/5/2024Download
21.การใช้เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ QIA (WI-LAB-MO-020-00)WI4/5/2024Download
22.การใช้ตู้สำหรับเตรียมปฏิกิริยาพีซีอาร์ (WI-LAB-MO-021-00)WI4/5/2024Download
23.การตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (WI-LAB-MO-022-00)WI4/5/2024Download
26.การตรวจวิเคราะห์จำนวนเม็ดเลือดขา (WI-LAB-MO-025-00)WI4/5/2024Download
27.การใช้เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ (WI-LAB-MO-026-00)WI4/5/2024Download
28.การใช้งานเครื่อง Real-time PCR รุ่น Biorad CFX96 (WI-LAB-MO-027-00)WI4/5/2024Download
29.การใช้งานเครื่อง Spin down รุ่น Miulab (WI-LAB-MO-028-00)WI4/5/2024Download
30.การใช้งานเครื่อง Dry Bath, Onlab CFX96 (WI-LAB-MO-029-00)WI4/5/2024Download
31.การใช้งานเครื่องเขย่าสาร (Vortex) (WI-LAB-MO-030-00)WI4/5/2024Download
32.การใช้ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 C, Promed (WI-LAB-MO-031-00)WI4/5/2024Download

       สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค หน่วยจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก

 TitleCategoryModified Date 
01.ขั้นตอนปฏิบัติในงานจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก (WI-LAB-MI-001-00)WI4/5/2024Download
02.การตรวจ Urine analysis (WI-LAB-MI-002-00)WI4/5/2024Download
03.การตรวจ Pregnancy test (WI-LAB-MI-003-00)WI4/5/2024Download
04.การตรวจอุจจาระ (WI-LAB-MI-004-00)WI4/5/2024Download
05.การตรวจ Fecal Occult Blood (WI-LAB-MI-005-00)WI4/5/2024Download
06.การตรวจนับเซลล์จากสารน้ำในร่างกาย (WI-LAB-MI-006-00)WI4/5/2024Download
07.การตรวจวิเคราะห์น้ำไขสันหลัง (WI-LAB-MI-007-00)WI4/5/2024Download
08.การตรวจ India ink (WI-LAB-MI-008)WI4/5/2024Download
09.การตรวจวิเคราะห์หา Methamphetamine (WI-LAB-MI-009)WI4/5/2024Download
10.การตรวจวิเคราะห์หา Morphine (WI-LAB-MI-010)WI4/5/2024Download
11.การตรวจหาTetrahydrocannabinol (THC) (WI-LAB-MI-011)WI4/5/2024Download
12.แนวทางการจัดการตัวอย่างที่ทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ (WI-LAB-MI-012)WI4/5/2024Download
13.การใช้งานเครื่อง Sysmex UC-3500 (WI-LAB-MI-013)WI4/5/2024Download
14.การใช้งานเครื่อง Sysmex UF-5000 (WI-LAB-MI-014)WI4/5/2024Download
15.เครื่องตรวจสารเคมีในปัสสาวะรุ่น Uriscan Pro(WI-LAB-MI-015)WI4/5/2024Download

       สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค หน่วยโลหิตวิทยา

 TitleCategoryModified Date 
01.ขั้นตอนปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา (WI-LAB-HE-001-00)WI4/18/2024Download
02.การตรวจ Complete Blood Count (CBC) (WI-LAB-HE-002-00)WI4/18/2024Download
03.การตรวจ DCIP (WI-LAB-HE-003-00)WI4/18/2024Download
04.การตรวจหาเชื้อ Malaria (WI-LAB-HE-004-00)WI4/18/2024Download
05.การตรวจ Prothrombin Time (WI-LAB-HE-004-00)WI4/18/2024Download
06.การตรวจ APTT (WI-LAB-HE-006-00)WI4/18/2024Download
07.การตรวจ Bleeding Time วิธี Ivy method (WI-LAB-HE-007-00)WI4/18/2024Download
08.การตรวจ Reticulocyte (WI-LAB-HE-008-00)WI4/18/2024Download
09.การตรวจ 20WBCT (WI-LAB-HE-009-00)WI4/18/2024Download
10.การตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดง (WI-LAB-HE-010-00)WI4/18/2024Download
11.การย้อมสไลด์ CBC โดยใช้สี Wright_s stain (WI-LAB-HE-011-00)WI4/18/2024Download
12.คู่มือการใช้กล้องจุลทรรศน์ (WI-LAB-HE-012-00)WI4/18/2024Download
13.คู่มือการใช้เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (WI-LAB-HE-013-00)WI4/18/2024Download
14.คู่มือการใช้งานเครื่อง XN-3000 (WI-LAB-HE-014-00)WI4/18/2024Download
15.การตรวจวัดอัตราการตกตะกอน (WI-LAB-HE-015-00)WI4/18/2024Download
16.คู่มือการใช้งานเครื่อง CS-2500 Series (WI-LAB-HE-016-00)WI4/18/2024Download
17.คู่มือการใช้งานเครื่องปั่นเหวี่ยง (WI-LAB-HE-017-00)WI4/18/2024Download
18.คู่มือการใช้เครื่องตรวจบิลิรูบิน (WI-LAB-HE-018-00)WI4/18/2024Download
19.การหาค่าอ้างอิงการตรวจวิเคราะห์ PT,APTT (WI-LAB-HE-019-00)WI4/18/2024Download
20.การทดสอบวิธีการปั่นแยกพลาสม่า (WI-LAB-HE-020-00)WI4/18/2024Download
21.อ่างปรับอุณหภูมิ (Water Bath) (WI-LAB-HE-021-00)WI4/18/2024Download
22.การตรวจ mixing test (WI-LAB-HE-022-00)WI4/18/2024Download

       สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา

 TitleCategoryModified Date 
01.ขั้นตอนปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ IM (WI-LAB-IM-001-00)WI4/19/2024Download
02. แนวทางการปฏิบัติในการตรวจ HIV (WI-LAB-IM-002-00)WI4/19/2024Download
03.คู่มือการใช้เครื่องหมุนส่าย รุ่น VRN-360 (WI-LAB-IM-003-00)WI4/19/2024Download
04.คู่มือการใช้เครื่องปั่นตกตะกอน KOKUSAN H 11NC (WI-LAB-IM-004-00)WI4/19/2024Download
05.คู่มือการใช้เครื่อง HETTICH ROTOFIX 32A (WI-LAB-IM-005-00)WI4/19/2024Download
06.คู่มือการใช้เครื่อง ARCHITECT i2000SR (WI-LAB-IM-006-00)WI4/19/2024Download
07.การตรวจวิเคราะห์ HIV AgAb combo โดยเครื่อง ARCHITECT i2000 SR (WI-LAB-IM-007-00)WI4/19/2024Download
08.การตรวจวิเคราะห์ HBsAg Qulitative (WI-LAB-IM-008-00)WI4/19/2024Download
09.การตรวจวิเคราะห์ Anti-HBs (WI-LAB-IM-009-00)WI4/19/2024Download
10.การตรวจวิเคราะห์ Anti-HCV (WI-LAB-IM-010-00)WI4/19/2024Download
11.การตรวจวิเคราะห์ Total PSA (WI-LAB-IM-011-00)WI4/19/2024Download
12.การตรวจวิเคราะห์ CEA (WI-LAB-IM-012-00)WI4/19/2024Download
13.การตรวจวิเคราะห์ AFP (WI-LAB-IM-013-00)WI4/19/2024Download
14.การตรวจวิเคราะห์ Cortisol (WI-LAB-IM-014-00)WI4/19/2024Download
15.การตรวจวิเคราะห์ intact PTH (WI-LAB-IM-015-00)WI4/19/2024Download
16.การตรวจวิเคราะห์ 25-OHVitamin D (WI-LAB-IM-016-00)WI4/19/2024Download
17.การตรวจวิเคราะห์ Total ß-hCG (WI-LAB-IM-017-00)WI4/19/2024Download
18.การตรวจวิเคราะห์ Vancomycin (WI-LAB-IM-018-00)WI4/19/2024Download
19.การตรวจวิเคราะห์ Phenytoin (WI-LAB-IM-019-00)WI4/22/2024Download
20.การตรวจวิเคราะห์ Valproic acid (WI-LAB-IM-020-00)WI4/22/2024Download
21.การตรวจวิเคราะห์ SARS-CoV-2 (WI-LAB-IM-021-00)WI4/22/2024Download
22.การตรวจวิเคราะห์ Anti HIV Combo (WI-LAB-IM-022-00)WI4/22/2024Download
23.การตรวจวิเคราะห์ Anti HIV-12 (WI-LAB-IM-023-00)WI4/22/2024Download
24.การตรวจวิเคราะห์ Rheumatoid Factors (WI-LAB-IM-024-00)WI4/22/2024Download
25.การตรวจวิเคราะห์ Syphilis (WI-LAB-IM-025-00)WI4/22/2024Download
26.การตรวจวิเคราะห์ Dengue AgAb (WI-LAB-IM-026-00)WI4/22/2024Download

       สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค หน่วยจุลชีววิทยา

 TitleCategoryModified Date 
01.การเก็บสิ่งส่งตรวจทางจุลชีววิทยา (WI-LAB-MB-001-00)WI4/24/2024Download
02.การย้อมสีแกรม (Gram Stain) (WI-LAB-MB-002-00)WI4/24/2024Download
03.การย้อมสี AFB และ Modified AFB (WI-LAB-MB-003-00)WI4/24/2024Download
04.KOH preparation (WI-LAB-MB-004-00)WI4/24/2024Download
05.การทำ Tzanck Smear และการย้อม Wright_s Stain (WI-LAB-MB-005-00)WI4/24/2024Download
06.การเพาะเชื้อแบคทีเรียจากระบบทางเดินหายใจ (WI-LAB-MB-006-00)WI4/24/2024Download
07.การเพาะเชื้อแบคทีเรียจากแผล ฝี หนอง (WI-LAB-MB-007-00)WI4/24/2024Download
08.การเพาะเชื้อแบคทีเรียจากระบบทางเดินอาหาร (WI-LAB-MB-008-00)WI4/24/2024Download
09.การเพาะเชื้อแบคทีเรียจาก ระบบทางเดินปัสสาวะ (WI-LAB-MB-009-00)WI4/24/2024Download
10.การเพาะเชื้อแบคทีเรียจากน้ำส่วนต่างๆของร่างกาย (WI-LAB-MB-010-00)WI4/24/2024Download
11.การตรวจ Covid-19 Antigen Rapid Test (WI-LAB-MB-011-00)WI4/24/2024Download
12.คู่มือการใช้เครื่อง Vitek 2 (WI-LAB-MB-012-00)WI4/24/2024Download
13.คู่มือการใช้เครื่องเพาะเชื้อในเลือด (WI-LAB-MB-013-00)WI4/24/2024Download
14.อาหารเลี้ยงเชื้อและ การ streak plate (WI-LAB-MB-014-00)WI4/24/2024Download
15.คู่มือการล้างเครื่องแก้ว (WI-LAB-MB-015-00)WI4/24/2024Download
16.การป้องกันการติดเชื้อ (WI-LAB-MB-016-00)WI4/24/2024Download
17.การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ (WI-LAB-MB-017-00)WI4/24/2024Download
18.การตรวจ Influenza Antigen (WI-LAB-MB-018-00)WI4/24/2024Download

       สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค ห้องปฏิบัติการศูนย์สุขภาพ

       ฝ่ายการพยาบาล

 TitleCategoryModified Date 
01.แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งขณะได้รับยาเคมีบำบัด (WI-NSO-IPD-001-00)WI4/11/2022Download
02.การพยาบาลผู้ป่วยต้อกระจก (WI-NSO-IPD-002-00)WI4/11/2022Download
03.การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (WI-NSO-IPD-003-00)WI4/11/2022Download
04.การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกสำหรับพยาบาล (WI-NSO-IPD-004-00)WI4/11/2022Download
05.การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในเด็กวิกฤต (WI-NSO-IPD-005-00)WI4/11/2022Download
06.การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อสะโพกสำหรับพยาบาล (WI-NSO-IPD-006-00)WI4/11/2022Download
07.การพยาบาลผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี (WI-NSO-IPD-007-00)WI4/11/2022Download
08.การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน (WI-NSO-IPD-008-00)WI4/11/2022Download
09.การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวสำหรับพยาบาล (WI-NSO-IPD-009-00)WI4/11/2022Download
10.การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (WI-NSO-IPD-010-00)WI4/11/2022Download
11.การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดผ่านการผ่าตัดส่องกล้อง (WI-NSO-IPD-011-00)WI4/11/2022Download
12.การพยาบาลผู้ป่วยโรคหืดในเด็ก (WI-NSO-IPD-012-00)WI4/11/2022Download
13.การพยาบาลผู้ป่วยทารกคลอดก่อนกำหนด (WI-NSO-IPD-013-00)WI4/11/2022Download
14.ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (WI-NSO-OPD-001-00)WI4/11/2022Download
15.แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคต้อหิน (WI-NSO-OPD-002-00)WI4/11/2022Download
16.การป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย (WI-NSO-PSY-001-00)WI4/11/2022Download
17.การจัดการกรณีผู้ป่วยเสียชีวิต (WI-NSO-PCMC-001-01)WI2/22/2023Download
18.การเข้ารับบริการผู้ป่วย COVID-19 หน่วยการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (WI-NSO-ER-001-00)WI4/26/2022Download
19.การเข้ารับบริการผู้ป่วย COVID-19 หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยนอก (WI-NSO-OPD-003-00)WI4/26/2022Download
20.การจัดการความเจ็บปวด (Pain Management) (WI-NSO-PCMC-002-00) WI1/20/2023Download
21.การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตด้วยเครื่องช่วยหายใจ (WI-NSO-PCMC-003-00)WI4/18/2023Download
22.การคัดกรองและคัดแยกผู้ป่วย (PG-NSO-ER-001-00)PG4/18/2023Download
23.การดูแลผู้ป่วยที่ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย (WI-NSO-PCMC-004-00)WI5/25/2023Download

       สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

        คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

       งานทันตกรรม

 TitleCategoryModified Date 
01.คู่มือการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก (SD-DEN-001-00)SD1/22/2024Download
02.การควบคุมการติดเชื้อในงานทันตกรรม (WI-DEN-PCMC-001-00)WI1/22/2024Download
03.การจัดเก็บวัสดุทันตกรรม (WI-DEN-PCMC-002-00)WI1/22/2024Download
04.การจัดเตรียมเครื่องมือทันตกรรม (WI-DEN-PCMC-003-00)WI1/22/2024Download
05.การนัดผู้ป่วยทางทันตกรรม (WI-DEN-PCMC-004-00)WI1/22/2024Download
06.การรับบริการผู้ป่วยทันตกรรมเฉพาะทาง (รักษารากฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน) (WI-DEN-PCMC-005-00)WI1/22/2024Download
07.การรับ-ส่งผ้าสะอาดและผ้าใช้แล้วของทันตกรรม (WI-DEN-PCMC-006-00)WI1/22/2024Download
08.การส่งเครื่องมือทันตกรรมล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (WI-DEN-PCMC-007-00)WI1/22/2024Download
09.การส่งผู้ป่วยเพื่อปรึกษาข้ามกลุ่มงาน (WI-DEN-PCMC-008-00)WI1/22/2024Download
10.การส่งต่อผู้ป่วยทางทันตกรรม (WI-DEN-PCMC-009-00)WI1/22/2024Download
11.ขั้นตอนบริการผู้ป่วยทันตกรรม (WI-DEN-PCMC-010-00)WI1/22/2024Download
12.การใช้แบบฟอร์มใบยินยอมรับการรักษางานทันตกรรม (WI-DEN-PCMC-011-00)WI1/22/2024Download
13.การใช้แบบฟอร์มแผนการรักษาทางทันตกรรม (WI-DEN-PCMC-012-00)WI1/22/2024Download

       งานบริหารและธุรการ

       งานคลัง

       งานพัสดุ

       งานทรัพยากรบุคคล

      งานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ

       งานนโยบายและแผน

        คณะกรรมการห้องผ่าตัด

        งานคอมพิวเตอร์และโครงข่าย (Hardware)

        งานบริหารทรัพย์สิน

        งานซ่อมบำรุง