วีดีโอ

โครงการอบรม TQA Criteria บรรยายโดย รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล               เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ