วีดีโอ

smiley ขั้นตอนการทำกิจกรรม Walk Rally

 

smiley เริ่มทำกิจกรรม

 

smiley แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม Walk Rally 64

 

 

smiley  7 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หมวด 7 , 6 และ 4 บรรยายโดย ผศ.พ.ต.ท.ทองนพเนื้อ  ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ  ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

----------------------------------------------------------------------------------------------

smiley    31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560 โครงการอบรม TQA Writing บรรยายโดย รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   ณ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

smiley    28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560 โครงการอบรม TQA Criteria บรรยายโดย รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   ณ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ