คณะกรรมการแกนนำ (Core Team)

  นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทาน

   ที่ปรึกษา

   
       
       

  แพทย์หญิงสุรีพร ภัทรสุวรรณ
   รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

   ประธาน

  แพทย์หญิงพูนสุข ประจักษ์ธรรม
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

   รองประธาน

   
       

   แพทย์หญิงกนิษฐา กิจสมบัติ
   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

   รองประธาน

  นายแพทย์ธนวัฒน์ อุณหโชค
   รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานศูนย์

   กรรมการ

 
       

  แพทย์หญิงสุวิมล ตั้งกิตติถาวร
   ประธานทีมนำดูแลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

   กรรมการ

  นายแพทย์เอนกชัย ดกพฤกษ์
   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

   กรรมการ

 
       

  ทันตแพทย์หญิงอารยา หรรษา
   ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

   กรรมการ

  เภสัชกรหญิงจันทรา ตั้งมีลาภ
   รักษาการหัวหน้างานเภสัชกรรม

   กรรมการ

 
       

  พว.เรืออากาศเอกหญิงศรัณย์รัชต์ ยิบจิรกุล
   รักษาการหัวหน้างานสนับสนุนการบริการพยาบาล

   กรรมการ

  นายแพทย์โยธิน เลิศรัตนสกุลชัย
   รักษาการหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

   กรรมการและเลขานุการ

 
       

  พว.มยุรัตน์ สุทธิวิเศษศักดิ์
   รักษาการหัวหน้างานวิชาการและวิจัยทางการพยาบาล

   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  พว.วิมลรัตน์ เชาวินัย
   รักษาการหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
       
       
ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพ
 
 
  นางสาวสิลินทิพย์ จตุพจน์
   รักษาการหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
  นางสาวประมาภรณ์ จันทร์สุวรรณ
  นักวิชาการศึกษา