ระยะเวลาในการพัฒนา เพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

qic.pcmc@gmail.com

 

 มหกรรมคุณภาพ 2566 

1. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ปี2566

2. Template สำหรับนำเสนอ

    2.1 Poster

    2.2 PowerPoint

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ปค.5) ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

เล่มมาตรฐาน HA

1.มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

เล่ม 2P Safety

1.คู่มือ Patient Safety Goals SIMPLE 2018

2.คู่มือ Personnel Safety Goals SIMPLE 2018

ประชาสัมพันธ์

1.แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 

    ตัวอย่างการเขียนคำนิยาม

     - Dictionary THIP 2021

     - นิยามตัวชี้วัด Service Plan สาขาโรคมะเร็ง

2.สรุปผลรายงานการเยี่ยมสำรวจลดรูปเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลฯ ฉบับที่ 4 วันที่ 10 กันยายน 2564 (Intranet)

3.คู่มือระบบบริหารความเสี่ยง 2565 (Intranet)

4.แบบฟอร์ม Service Profile  ปีงบประมาณ 2566

5.แบบฟอร์มความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565

6.รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ (CQI) ปีงบประมาณ 2566

7.แบบฟอร์มแสดงการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (RCA)

8.เอกสารประกอบการบรรยาย Risk Management 2565

9.เอกสารประกอบการบรรยาย Service Profile 2565

เอกสารสำหรับลง IS ปี 2566

1.จุดเน้นโรงพยาบาล ปี 2566

2.ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ปี 2566 - 2570

3.ค่านิยมองค์กร ปี 2566

4.วัฒนธรรมองค์กร

5.รายงานการเยี่ยมสำรวจภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

6.ประเด็นการลงเยี่ยมสำรวจภายใน ระบบ Infection Prevention Control (ปีงบประมาณ 2566)

7.ประเด็นการลงเยี่ยมสำรวจภายในระบบการจัดการด้านยา

8.ประเด็นการลงเยี่ยมสำรวจภายในระบบ ENV

9.Mind Map For IS

10.เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน ปีงบประมาณ 2566

11.ตารางกำหนดการเยี่ยมสำรวจภายใน ครั้งที่ 1 (ประจำปีงบประมาณ 2566)