ระยะเวลาในการพัฒนา เพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

qic.pcmc@gmail.com

 

แบบประเมินตนเอง (SAR 2022)

แบบประเมินตนเอง แยกตามหน่วยงาน

คู่มือนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (SPA I - III)

1. SPA Part I

2. SPA Part II

3. SPA Part III

เล่มมาตรฐาน HA

1.มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

เอกสารสำหรับลง IS ปี 2567

1.จุดเน้น ศปช ปี 2567

2.ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ปี 2566 - 2570

3.ค่านิยมองค์กร 

4.วัฒนธรรมองค์กร

5.รายงานการเยี่ยมสำรวจภายใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

6.Mind Map For IS

7.เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน ปีงบประมาณ 2566

8.ตารางกำหนดการเยี่ยมสำรวจภายใน ครั้งที่ 1 (ประจำปีงบประมาณ 2567) 

THIP

1. บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบ THIP BENCHMARK KPI DICTIONARY 2024

แผนบริหารความเสี่ยง ปี2567 (ส่วนมหาวิทยาลัย)

1. แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

มหกรรคุณภาพ

1. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ปี2566

2. Template สำหรับนำเสนอ

   2.1 Poster

   2.2 PowerPoint

เล่ม 2P Safety

1.คู่มือ Patient Safety Goals SIMPLE 2018

2.คู่มือ Personnel Safety Goals SIMPLE 2018

ประชาสัมพันธ์

1.แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 

    ตัวอย่างการเขียนคำนิยาม

     - Dictionary THIP 2021

     - นิยามตัวชี้วัด Service Plan สาขาโรคมะเร็ง

2.สรุปผลรายงานการเยี่ยมสำรวจลดรูปเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลฯ ฉบับที่ 4 วันที่ 10 กันยายน 2564 (Intranet)

3.คู่มือระบบบริหารความเสี่ยง 2567 (Intranet)

4.แบบฟอร์ม Service Profile  ปีงบประมาณ 2567

5.แบบฟอร์มความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567

6.รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ (CQI) ปีงบประมาณ 2567

7.แบบฟอร์มแสดงการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (RCA)

8.เอกสารประกอบการบรรยาย Risk Management 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ ๔ /๒๕๕๙ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ