กิจกรรมศูนย์คุณภาพ

   

smiley โครงการอบรม Service Profile 65 สำหรับหน่วยงานทางคลินิก

smiley ขั้นตอนการทำกิจกรรม Walk Rally

 

smiley เริ่มทำกิจกรรม

 

smiley แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม Walk Rally 64

 

smiley รายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัด

 


ศูนย์คุณภาพ

     เปิดให้บริการที่อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 ฝั่ง A  เวลา 08.00-16.00 น.
     โทรติดต่อภายใน : 3414-3418

นโยบายด้าน HA/TQA

         ระยะเวลาในการพัฒนา เพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม "ใหม่"

ประชาสัมพันธ์

1. เอกสารประกอบการบรรยาย Service Profile 2565

2.แบบฟอร์ม Service Profile  ตุลาคม ปีงบประมาณ 2565

เอกสารสำหรับลง IS ปี 65

1.จุดเน้นโรงพยาบาล ปี 65

2.ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ปี 2562 - 2566

3.แบบฟอร์มตารางคะแนนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 

4.แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมสำรวจภายใน ศปช (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

5.Scoring Guideline HA Standard 2019

6.ตารางกำหนดการเยี่ยมสำรวจภายใน ครั้งที่ 1 (ประจำปี 2565) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

7.เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน ครั้งที่ 1 / 256(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 

ปฎิทินกิจกรรม

วิดีโอแนะนำ