ศูนย์คุณภาพ

     เปิดให้บริการที่อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 ฝั่ง A  เวลา 08.00-16.00 น.
     โทรติดต่อภายใน : 3414-3418

นโยบายด้าน HA/TQA

         ระยะเวลาในการพัฒนา เพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

***ข่าวสารใหม่ศูนย์คุณภาพ***

 • เตรียม Upload ข้อมูลในหน่วยงานด้านต่างๆ เร็วๆนี้ เริ่มธันวาคม 61
  1. แบบประเมินตนเองระดับหน่วยงาน (Service Profile)
  2. สรุปข้อมูลความเสี่ยงรายเดือน
  3. บัญชีความเสี่ยง (Risk Profile)
  4. แผนบริหารความเสี่ยง
  5. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.2/ปค.5)