กิจกรรม Walk Rally 64

    smiley ขั้นตอนการทำกิจกรรม Walk Rally

 

smiley เริ่มทำกิจกรรม

 

smiley แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม Walk Rally 64

 

smiley รายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัด

 


ศูนย์คุณภาพ

     เปิดให้บริการที่อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 ฝั่ง A  เวลา 08.00-16.00 น.
     โทรติดต่อภายใน : 3414-3418

นโยบายด้าน HA/TQA

         ระยะเวลาในการพัฒนา เพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม "ใหม่"

เอกสารสำหรับลง IS ปี 64

1.จุดเน้นโรงพยาบาล ปี 64

2.ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ปี 2562 - 2566

3.แบบฟอร์มตารางคะแนนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

4.แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมสำรวจภายใน ศปช

5.Scoring Guideline HA Standard 2019

6.ตารางกำหนดการเยี่ยมสำรวจภายใน ครั้งที่ 1 (ประจำปี 2564)

7.เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน ครั้งที่ 1 / 2564

เอกสารสำหรับการอบรมโครงการทบทวน Service & Risk Profile 64 วันที่ 27และ30 พ.ย.64

1.ทบทวน Risk & Service Profile 2564

เอกสารทั่วไป HA 64

1.แบบฟอร์ม Service Profile  ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564smiley

2.แบบฟอร์มความเสี่ยง (RM)

3 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพปี 64

4.แบบฟอร์มแสดงการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง ( RCA )

5.Scoring Guideline HA Standard 2018

6.มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4

7.เกณฑ์การให้คะแนนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

แบบฟอร์ม SAR HA 2020

1. แบบฟอร์ม SAR ตอน I 2020

2. แบบฟอร์ม SAR ตอน II 2020

3. แบบฟอร์ม SAR ตอน III 2020

4. แบบฟอร์ม SAR ตอน IV 2020

ปฎิทินกิจกรรม

วิดีโอแนะนำ