1. ระบบติดตามตัวชี้วัดการกำกับดูแลทางคลินิก Clinical Governance enlightened

      2. ระบบติดตามตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 (PCMC Indicator Online) จัดเก็บตัวชี้วัด enlightened

      3. ระบบติดตามความก้าวหน้าระบบงานภายใน PCMC ปีงบประมาณ 2563 (PCMC Progress Online) ติดตามกระบวนการทำงานต่างๆ enlightened

      4. ระบบติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานภายใน PCMC (Service Profile + Risk Profile)blush

      5. ระบบลงทะเบียนการจัดการความรู้องค์กร ปีงบประมาณ 2562 (ของเก่า km lean มหกรรมคุณภาพ สามารถดูข้อมูลเดิมได้) 

      6. ระบบลงทะเบียนการจัดการความรู้องค์กร ปีงบประมาณ 2563 (ของเก่า km lean มหกรรมคุณภาพ สามารถดูข้อมูลเดิมได้) 

      7. ระบบลงทะเบียนการจัดการความรู้องค์กร ปีงบประมาณ 2564  (ของใหม่ มหกรรมคุณภาพ) smiley