1. ระบบติดตามตัวชี้วัดการกำกับดูแลทางคลินิก Clinical Governance enlightened

      2. ระบบติดตามตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 (PCMC Indicator Online) จัดเก็บตัวชี้วัด enlightened

      3. ระบบติดตามความก้าวหน้าระบบงานภายใน PCMC ปีงบประมาณ 2563 (PCMC Progress Online) ติดตามกระบวนการทำงานต่างๆ enlightened

      4. ระบบติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานภายใน PCMC (Service Profile + Risk Profile)blush

      5. ระบบลงทะเบียนการจัดการความรู้องค์กร ปีงบประมาณ 2562 (ของเก่า km lean มหกรรมคุณภาพ สามารถดูข้อมูลเดิมได้) 

      6. ระบบลงทะเบียนการจัดการความรู้องค์กร ปีงบประมาณ 2563 (ของเก่า km lean มหกรรมคุณภาพ สามารถดูข้อมูลเดิมได้) 

      7. ระบบลงทะเบียนการจัดการความรู้องค์กร ปีงบประมาณ 2564  (ของใหม่ มหกรรมคุณภาพ) smiley

      8. ระบบลงทะเบียนการจัดการความรู้องค์กร ปีงบประมาณ 2565  (ของใหม่ มหกรรมคุณภาพ) smiley