ศูนย์คุณภาพ

     เปิดให้บริการที่อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 ฝั่ง A  เวลา 08.00-16.00 น.
     โทรติดต่อภายใน : 3414-3418

นโยบายด้าน HA/TQA

         ระยะเวลาในการพัฒนา เพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

ดาวน์โหลดเอกสาร/ฟอร์ม "ใหม่"
เอกสารลงตรวจสำหรับ IS

1.จุดเน้น ปี 2563

2.แผนยุทธศาสตร์และค่านิยมองค์กร

3.คู่มือ Patient Safety Goals SIMPLE 2018

4.คู่มือ Personnel Safety Goals SIMPLE 2018

5.เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน 

6.แผนพัฒนาคุณภาพ ปี 2562 ตามข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมสำรวจ Re-accreditation วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561

7.Service Profile และ Risk Profile ของหน่วยงานทีม IS สามารถเข้าไปดูได้ตามทีมของท่านที่ได้รับมอบหมาย

8.CQI ของหน่วยงานบูรณาการตอบ จุดเน้นปี 2563 ยุทธศาสตร์ ค่านิยม มาตรฐาน HA และ 2 P Safety

9.แบบฟอร์มตารางคะแนนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

10.แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมสำรวจภายใน ศปช

เอกสาร HA

1.แบบฟอร์มการนำเสนอความก้าวหน้าของ สรพ.

2.คู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2563

3.แบบฟอร์ม Service Profile ฉบับ 25 กันยายน 2562

4.แบบฟอร์มความเสี่ยง (RM)

5.แบบฟอร์มแสดงการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง ( RCA )

6.Scoring Guideline HA Standard 2018

7.มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4

8.เกณฑ์การให้คะแนนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ปฎิทินกิจกรรม

วิดีโอแนะนำ