กิจกรรมศูนย์คุณภาพ

   

smiley โครงการอบรม Risk Management 65 สำหรับหน่วยงานทางคลินิก

smiley โครงการอบรม Service Profile 65 สำหรับหน่วยงานทางคลินิก

 

smiley รายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัด

 


ศูนย์คุณภาพ

     เปิดให้บริการที่อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 ฝั่ง A  เวลา 08.00-16.00 น.
     โทรติดต่อภายใน : 3414-3418

นโยบายด้าน HA/TQA

         ระยะเวลาในการพัฒนา เพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม "ใหม่"

เล่มมาตรฐาน HA

1.มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

เล่ม 2P Safety

1.คู่มือ Patient Safety Goals SIMPLE 2018

2.คู่มือ Personnel Safety Goals SIMPLE 2018

มหกรรมคุณภาพ 2565

1.Template Poster

2.Template Presentation

ประชาสัมพันธ์

1.แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 

    ตัวอย่างการเขียนคำนิยาม

     - Dictionary THIP 2021

     - นิยามตัวชี้วัด Service Plan สาขาโรคมะเร็ง

2.สรุปผลรายงานการเยี่ยมสำรวจลดรูปเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลฯ ฉบับที่ 4 วันที่ 10 กันยายน 2564 (Intranet)

3.คู่มือระบบบริหารความเสี่ยง 2565 (Intranet)

4.แบบฟอร์ม Service Profile  ปีงบประมาณ 2566

5.แบบฟอร์มความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565

6.รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ (CQI) ปีงบประมาณ 2566

7.แบบฟอร์มแสดงการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (RCA)

8.เอกสารประกอบการบรรยาย Risk Management 2565

9.เอกสารประกอบการบรรยาย Service Profile 2565

เอกสารสำหรับลง IS ปี 2566

1.จุดเน้นโรงพยาบาล ปี 2566

2.ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ปี 2562 - 2566

3.แบบฟอร์มตารางคะแนนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

4.แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมสำรวจภายใน ศปช ปี 65 

5.IS Scoring Guideline PCMC 2021

6.ตารางกำหนดการเยี่ยมสำรวจภายใน ครั้งที่ 1 (ประจำปี 2565) 

ปฎิทินกิจกรรม

วิดีโอแนะนำ