ศูนย์คุณภาพ

     เปิดให้บริการที่อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 ฝั่ง A  เวลา 08.00-16.00 น.
     โทรติดต่อภายใน : 3414-3418

นโยบายด้าน HA/TQA

         ระยะเวลาในการพัฒนา เพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

***ข่าวสารใหม่ศูนย์คุณภาพ***

 • เตรียม Upload ข้อมูลในหน่วยงานด้านต่างๆ เร็วๆนี้ เริ่มธันวาคม 61
  1. แบบประเมินตนเองระดับหน่วยงาน (Service Profile)
  2. สรุปข้อมูลความเสี่ยงรายเดือน
  3. บัญชีความเสี่ยง (Risk Profile)
  4. แผนบริหารความเสี่ยง
  5. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.2/ปค.5)ดาวน์โหลดเอกสาร/ฟอร์ม "ใหม่"

1.แบบรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพปี62 ตามข้อเสนอแนะของ สรพ.

2. Template of Quality Report for CLT
3. Control Chart Maker & Demo

4. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ RCA
5. เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน 

6. รายงานการเยี่ยมสำรวจภายใน ศปช

7. คู่มือการใช้งาน "ระบบติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานภายใน PCMC"

8. สรุปผลรายงานการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ วันที่ 24-25 กรกฏาคม 2561 (ดาวน์โหลดได้เฉพาะ Intranet เท่านั้น)

9. จุดเน้นโรงพยาบาลปี 2562

10.เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ

11.การนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation) และจากข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ อ.กนกรัตน์ แสงอำไพ

12.มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4

ปฎิทินกิจกรรม

วิดีโอแนะนำ